«تقدیم به
همه مظلومان جهان
به
همه مادران، پدران، جوانان و کودکانی که
قربانی جنایتهای جنایتکاران شدند.»

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
فصل اول: کلیّات و مفاهیم …………………………………………………………………………………….3
مقدّمه ……………………………………………………………………………………………………………………4
فابل در ادبیات جهان ……………………………………………………………………………………………..11
فابل در ادبیات شرق و ایران ……………………………………………………………………………………15
فصــل دوم: مختصــری در احــوال و آثـار احمــد شوقـــی و پرویــن اعتصامــی ………………………………………………………………………………………………………….. 21
2ـ1. احمـد شوقـی …………………………………………………………………………………………….22
2ـ2. پروین اعتصامـی ………………………………………………………………………………………..27
2ـ 3. ترجمۀ باب الحکایات احمد شوقی ………………………………………………………………. 29
أنت و أنا ……………………………………………………………………………………………………………….30
ندیمُ الباذنجان ……………………………………………………………………………………………………..31
ترجمۀ منظوم ندیم الباذنجان ………………………………………………………………………………32
ضیافهُالقطّه ……………………………………………………………………………………………………………33
الصیّادُ و العُصفوره …………………………………………………………………………………………… 36
ترجمۀ منظوم صیّاد و گنجشک …………………………………………………………………………… 37
البلابلُ الّتی ربّاها البوم ………………………………………………………………………………………. 39
الدّیک الهندی و الدّجاج البلدی …………………………………………………………………………40
ترجمۀ منظوم خروس هندی و مرغان روستایی ……………………………………………………… 41

العصفور و الغدیر المهجور ………………………………………………………………………………. 42
ترجمۀ منظوم گنجشک و چشمۀ پنهان ……………………………………………………………….. 43
الأفعی النیلیّه و العقربه الهندیّه …………………………………………………………………………. 44
السّلوقی و الجواد …………………………………………………………………………………………………. 46
فأر الغیط و فأر البیت ……………………………………………………………………………………….. 48 مَلِک الغربان و نُدور الخادم …………………………………………………………………………………. 50
الظّبی و العِقد الخنزیر ………………………………………………………………………………………. 52
ولی عهد الأسد و خُطبه الحمار …………………………………………………………………………. 54
الأسد و الثعلب و العجل ………………………………………………………………………………….. 56
القِرد و الفیل …………………………………………………………………………………………………… 58
الشأه و الغراب ………………………………………………………………………………………………….. 60
أمّه الأرانب و الفیل ………………………………………………………………………………………….. 62
حکایه الخفّاش و ملیکه الفراش ……………………………………………………………………….. 64
الأسد و وزیرها الحمار ……………………………………………………………………………………… 67
النّمله و المقطّم ……………………………………………………………………………………………… 69
الغزال و الکلب ……………………………………………………………………………………………… 70
الثعلب و الدّیک …………………………………………………………………………………………….. 72
ترجمۀ منظوم روباه و خروس …………………………………………………………………………… 73
النّعجه و أولادها ……………………………………………………………………………………………. 74
الکلب و القطّ و الفأر ……………………………………………………………………………………… 75
سلیمان و الهدهد …………………………………………………………………………………………… 77
سلیمان و الطّاووس ………………………………………………………………………………………… 78
الغصن و الخنفساء …………………………………………………………………………………………. 80
القبرّه و ابنها ……………………………………………………………………………………………………. 81
النّعجتان ……………………………………………………………………………………………………….. 82
السّفینه و الحیوانات ……………………………………………………………………………………….. 83
القِرد فی السفینه …………………………………………………………………………………………….. 84
نوح علیه السّلام و النّمله فی السّفینه ………………………………………………………………… 85
الدّبُّ فی السّفینه …………………………………………………………………………………………. 86
الثعلب فی السّفینه ………………………………………………………………………………………. 88
اللّیث و الذّئب فی السّفینه ……………………………………………………………………………. 89
الثعلب و الأرنب فی السّفینه …………………………………………………………………………. 90
الأرنب و بنت عِرس فی السّفینه ……………………………………………………………………………… 91
الحمار فی السّفینه ………………………………………………………………………………………………. 92
سلیمان علیهالسّلام و الحمامه ………………………………………………………………………………. 93
الأسد و الضّفدع ………………………………………………………………………………………………….. 95
النّمله الزّاهده ………………………………………………………………………………………………………. 96
الیمامه و الصیّاد …………………………………………………………………………………………………. 98
الکلب و الحمامه ………………………………………………………………………………………………… 99
الکلب و الببّغاء …………………………………………………………………………………………………. 100
الحمار و الجمل ………………………………………………………………………………………………… 101
دوده القزّ و دوده الوضّاء ………………………………………………………………………………. 102
الجمل و الثعلب …………………………………………………………………………………………….. 104
الغزاله و الأتان ……………………………………………………………………………………………….. 105
الثعلب الّذی إنخدع ……………………………………………………………………………………….. 106
ثُعاله و الحمار ……………………………………………………………………………………………….. 107
البغل و الجواد ……………………………………………………………………………………………….. 108
الفأره و القطه …………………………………………………………………………………………………. 109
الغزال و الخروف و التّیس و الذّئب …………………………………………………………………… 110
الثعلب و الأرنب و الدّیک ……………………………………………………………………………….. 111
الثعلب و أمّ الذّئب …………………………………………………………………………………………….. 112

فصل سـوم: فابـل در بابالحکــایات احمــد شوقــی و حکایتهــای پرویــن اعتصامی ………………………………………………………………………………………………………….. 113
1. ساختار شعر برای داستانپردازی …………………………………………………………………. 114

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1ـ1. تعریف شعر ……………………………………………………………………………………………. 116
1ـ2. خیال …………………………………………………………………………………………………….. 117
1ـ3. تقلید و محاکات …………………………………………………………………………………….. 121
2. فابل(Fable)، تمثیل، رمز، سمبول ………………………………………………………………. 126
3..داستان، حکایت، کارکردها ………………………………………………………………………… 133
4..حکایتهای جانوری در شعر احمد شوقی …………………………………………………… 139
4ـ1. اخلاق، تمثیل، شعارگویی ……………………………………………………………………….. 140
4ـ2. تحلیل ساختاری و محتوایی حکایتهای جانوری احمد شوقی ………………….. 144
4ـ2ـ1. تحلیل ساختاری ………………………………………………………………………………… 144
زمینۀ داستانی ………………………………………………………………………………………………… 155
4ـ2ـ2. تحلیل محتوایی حکایتهای احمد شوقی ……………………………………………..157
محتوای حکایتها ……………………………………………………………………………………………. 162
4ـ3. تحلیل ساختاری و محتوایی حکایتهای پروین اعتصامی …………………………. 185
4ـ3ـ1. تحلیل ساختاری ………………………………………………………………………………… 185
4ـ3ـ2. تحلیل محتوایی …………………………………………………………………………………… 198
فصل چهارم: شباهتها و تفاوتها در فابلهـای احمـد شوقــی و حکایتهای پروین اعتصامی ………………………………………………………………………………………………………… 204
1. مضامین غالب در فابلها و ارتباط آنها با ساختار روایی ………………………………… 206
2..امکانات زبانی و بلاغی ……………………………………………………………………………. 210
3. تأثیرپذیری و تأثیرگذاری …………………………………………………………………………… 212
نتیجــهگیری …………………………………………………………………………………………………… 215

فصل اول
کلیّات و مفاهیم
مقدمه
با نگاهی گذرا به تاریخ ادبیات هر ملّتی، این حقیقت آشکار میشود که ادبیات داستانی ـ چه در حوزۀ ادبیات مکتوب و چه حکایتها و افسانههای شفاهی رایج در میان عامۀ مردم ـ بخش عمده و مهم ادبیات آن ملّت محسوب میشود؛ به طوری که همه، آن را پر افتخارترین و ارجمندترین گنجینۀ ادبیات ملّی خود میدانند و از این که خردمندان و حکیمانی در میان آنان بودهاند که این حکایتها و داستانهای جذّاب، شنیدنی و ارزشمند را که خردمندی، شجاعت، بخشندگی، درستکاری، راستگویی و راه و رسم همۀ پندارها و گفتارها و کردارهای نیک انسانی را میآموزد، برای ایشان به یادگار گذاشته و آثار باشکوهی آفریدهاند که ارزش و احترام آنها روز به روز و نسل به نسل فزونی بیشتری مییابد، به خود میبالند و آن را یکی از قلّههای بلند و دست نیافتنی تاریخ تمدن و فرهنگ خود میشمارند. این حقیقت نه فقط به این خاطر است که این حکایتها و داستانها تنها فضایل انسانی و شیوۀ خوبی و زیبایی را میآموزند، بلکه از این بابت است که شاهکار و عصارۀ فکر بزرگمردان و زنانی بودهاند که در راه تحصیل علم و دانش، سختترین رنجها و دشواریها را بر خود هموار نموده و با دقتی حیرتانگیز و بیانی هنری و دلنشین، چنان آثار ظریف و شیوایی را آفریدهاند؛ حکیمانی که در زمان زندگی خود از نظر علمی، بزرگترین چهرههای روزگار خود بودهاند و هر ملّتی کم و بیش افتخارات یک ملّت دیگر را با نام آنها به یاد میآورد و میشناسد. دیگر این که این حکایتها و داستانها اغلب مایۀ بقای زبان، تمدن و اصالت نژادی یک ملّت بودهاند و با نفوذ در روح انقلابهای اجتماعی و سیاسی عصر خود، همواره در طی قرنهای پیدرپی مانع از نابودی اصالت اجدادی و میهنی آن ملّت شدهاند، چنان که شاهنامۀ فردوسی برای نژاد ایرانی معجزهها کرده است.
بر این اساس اگر بگوییم داستانسرایی و حکایتگویی همواره نجاتبخش روح یک ملّت بوده است سخن اغراقآمیزی نگفتهایم؛ بنابراین پیش از آن که داستانسُرایی و حکایتگویی را با انواع و اقسام متعددی نام ببریم، نخست باید خود آن را بزرگترین حماسۀ معرفت بشری بخوانیم که تمام خواستهها و آرزوها و برترینهای یک ملّت را در بر میگیرد و آنها را به ظریفترین و زیباترین صورت ممکن به تصویر میکشد. ارزش این هنر شگفتانگیز تا به آنجاست که حتی در میان ادیان الهی و متون دینی نیز شاهد هستیم که برای پیشبرد اهداف گوناگون متناسب با آموزههای هر مذهب از این شیوه استفاده شده و مفاهیم و دستورات را با استفاده از آن چنان جذّاب و قابل فهم کرده که حتی افرادی که از فضیلت خوانـدن و نوشتن بیبهره بودهاند نیـز توانستـهاند آن مفاهیم و دستورات را به روشنی دریابند و به خوبی بفهمند.
چنانچه به مقولۀ داستانپردازی و حکایتگویی با همۀ انواع و اقسام آن با دقت بیشتری بنگریم، خواهیم دید که این هنر خارقالعاده نه فقط دستاورد اندیشۀ بشری برای پندآموزی و همۀ آن اهداف والا و ارجمندی است که بشر آنها را در سر داشته، بلکه حاصل ارتباط ناگسستنی او با جهان هستی و همۀ عناصر طبیعت پیرامون اوست که با عنصری عجیب و بسیار شگفت، به نام تخیّل، در هم آمیخته و قدم به قدم او را تا مرزهای رازآلود کشف معانی پیش برده است. خیال و آنچه به آن مربوط میشود، شاید در نگاه اول کاملاً ساده و قابل درک به نظر برسد، اما وقتی که ارتباط آن را با دنیای حقیقی بشر که شامل همۀ اختراعات و اکتشافات و سایر دستاوردهای شگرف اوست بسنجیم، به عمق پیچیدگی و تعریفناپذیری و عظمت آن بیشتـر پی خواهیم بُـرد و از این که آن را تفکر یا توهُّم بنامیم کاملاً ناتوان خواهیم بود، زیرا با یک نگاه ساده به روشنی درمـییابیم که تمام پیشرفتهای علمی امروز که قدرت و امکانات بیشماری را برای بشر فراهم آورده، روزگاری همان خیالاتی بوده است که انسان گذشته آنها را در سر میپرورانده است؛ تا این که پس از قرنها به کمک تجربههای علمی و عملی و آزمون و خطاهای بیشمار، موفق شده است آنها را به فعلیّت درآورد.
با این حال در رابطه با خیال و اندیشه و ارتباط این دو مقوله با دنیای داستانسرایی و حکایتگویی، آنچه در وهلۀ اول ذهن را به خود مشغول میدارد این است که کدام یک از این دو مقوله، بیشترین تأثیر را در آفرینش آثار داستانی از خود برجای گذاشته، و یک اثر داستانی یا حتی یک حکایت موجز، چگونه در عین واحد این دو را با هم بر میتابد، در حالی که داستان یا حکایت از یک سو باور نکردنی است و از سوی دیگر ما را به گونـهای وا میدارد تا با حیرت آن را با همۀ شگفتی و باورنکردنی بودنش، سرانجام باور کنیم و بپذیریم که چنین حوادثی میتواند که در گذشته بوده یا در آینـدۀ دور یا نه چنـدان دور باشنـد. پیداست که هرگز به چنین سؤالی به صورت قطعی و مناقشه ناپذیر نمیتوان پاسخ داد، اما آنچه در بطن این سؤال میتواند به عنوان یک مسألۀ قابل تأمل ـ نه یک پاسخ‌ ـ بیرون کشیده شود و دربارۀ آن به طور مفید گفت و گو کرد، همراهی اندیشه و تخیّل با هم و رابطۀ این دو با مقولۀ اعجابانگیزی به نام حیـرت است؛ حالتـی غریب و بسیار خوشاینـد که انسان در مواجهه با همـۀ پدیدههای ناشناختۀ جهان پیرامونش آن را با لذت تمام در مییابد و تا زمانیکه زنده است هرگز از آن اشباع نمیشود.

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید